معاونت آموزشی دانشکده

دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر محمود رضا هیهات

  معاون آموزشی دانشکده علوم


  •   استادیار گروه زمین شناسی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

تعداد بازدید:۳۰۹۰