انتشارات

تعداد بازدید:۳۱۹۴
انتشارات

1- فصلنامه زمین ساخت گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

(http://tectonics.birjand.ac.ir)

این فصلنامه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1393 آغاز به کار نمود و شماره اخیر آن در بهار 97 به چاپ رسید. این فصلنامه در جهت ارتقاء دانش زمین شناسی، مقاله های تخصصی دانش پژوهان را در زمینه زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت منتشر می کند.

همکاران این فصلنامه عبارتند از :

صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند، سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب، مدیر مسوول: دکتر محمودرضا هیهات، مدیر داخلی: دکتر فرح جلیلی.

شورای نویسندگان: دکتر محمدمهدی خطیب، دکتر بهنام رحیمی، دکتر همایون صفایی، دکتر سید احمد علوی، دکتر محمدرضا قاسمی، دکتر سید سعید محمدی، دکتر محمودرضا هیهات، و دکتر علی یساقی.

 

2- تالیف و ترجمه کتاب توسط اساتید دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

- آثار دکتر کاظم نفیسی عضو هیات علمی گروه فیزیک (بازنشسته)

           

- آثار دکتر حسین فراشباشی مسجد عضو هیات علمی گروه فیزیک (بازنشسته)

        

- آثار دکتر ابراهیم قیامتی عضو هیات علمی گروه شیمی (بازنشسته)

- معرفی انتشارات پژوهشکده علوم و فنون هسته ای

                

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۸