کارکنان

تعداد بازدید:۱۲۸۱۰
افسانه اسداللهی

  افسانه اسداللهی

  کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم


 •   کارشناس خدمات آموزشی گروه های زمین شناسی و فیزیک و ریاضی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026680

 •   056-32202041

 •  

احمد بهلگردی 

  احمد بهلگردی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •     056-31026700

 •   056-32202041

 •   abahlgerdi[at]birjand.ac.ir

فرح جلیلی 

  دکتر فرح جلیلی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی و مدیر داخلی مجله زمین ساخت و مسؤول امور پژوهانه پردیس علوم پایه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •     056-31026699

 •   056-32202041

 •   farah_jalili[at]birjand.ac.ir

زهره خاقانی

  زهره خاقانی

    کارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم


 •   کارشناس خدمات آموزشی گروه های آموزشی شیمی و آمار

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-31026620

 •   056-32202041

 •  

مریم خراشادیزاده

  مریم خراشادیزاده

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک و مسؤول امور پژوهانه پردیس علوم پایه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •     056-31026635

 •   056-32202041

 •   m_khorashad_ph[at]yahoo.com

نازیلا دیوانی

  دکتر نازیلا دیوانی ویس

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک و مسؤول وبسایت پردیس علوم پایه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •     056-31026636

 •   056-32202041

 •   n_divani[at]birjand.ac.ir

مهشید شیوا 

  دکتر مهدیه زنگوئی

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •     056-31026647

 •   056-32202041

 •   m.zangouei@yahoo.com

مهشید شیوا 

  منصوره شهابی چشمه موسی

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •     056-31026647

 •   056-32202041

 •   m.shahabi@birjand.ac.ir

مهشید شیوا 

  مهشید شیوا

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •     056-31026674

 •   056-32202041

 •   mahshidshiva[at]birjand.ac.ir

شادی صادقی 

  شادی صادقی

  مسؤول دفتر ریاست دانشکده علوم


 •   مسؤول دفتر دانشکده و رابط کار دانشجویی دانشکده علوم

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026600

 •   056-32202041

 •  

حمیدرضا غلامحسین پور 

  حمیدرضا غلامحسین پور

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک و کارشناس رصدخانه دکتر مجتهدی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، گروه فیزیک

 •     056-31026637

 •   056-32202041

 •   h_gholamhosseinpour[at] yahoo.com

مهشید شیوا 

  دکتر مجید قاسمی کوچ

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •     056-31026647

 •   056-32202041

 •   ...

ابراهیم حسن زاده

  علی کاردیده

    مسؤول امور عمومی دانشکده علوم


 •   مسؤول امور عمومی دانشکده علوم

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-31026610

 •   056-32202041

 •  

سروش خزاعی

  مهدی کارگر

   کارشناس امور پژوهشی پردیس علوم پایه


 •   کارشناس امور پژوهشی پردیس و کارشناس آموزشی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، بخش اداری، طبقه سوم

 •     056-31026604

 •   056-32202041

 •   mkargar[at]birjand.ac.ir

رضا ناصری مهموئی 

  رضا ناصری مهموئی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •     056-31026701 

 •   056-32202041

 •  

علیرضا نخعی 

  علیرضا نخعی

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه همکف، گروه شیمی

 •     056-31026675

 •   056-32202041

 •   Nakhaei2000[at]gmail.com

حمزه نخعی مطلق 

  دکتر حمزه نخعی مطلق

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک و مسؤول آزمایشگاه های فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، گروه فیزیک

 •     056-31026644

 •   056-32202041

 •   ha_nakhaee[at]yahoo.com

 

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳