کارکنان

افسانه اسداللهی

  افسانه اسداللهی

  کارشناس گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس اداری گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-342

 •   056-32202041

 •  

احمد بهلگردی 

  احمد بهلگردی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-359

 •   056-32202041

 •   abahlgerdi[at]birjand.ac.ir

فرح جلیلی 

  دکتر فرح جلیلی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی و مسوول آزمایشگاه های گروه زمین شناسی و مدیر داخلی مجله زمین ساخت دانشگاه بیرجند و کارشناس رابط سایت پژوهشی گلستان دانشکده علوم

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-590-319

 •   056-32202041

 •   farah_jalili[at]birjand.ac.ir

ابراهیم حسن زاده

  ابراهیم حسن زاده

  کارگاه تهیه مقاطع گروه زمین شناسی


 •   -کارگاه تهیه مقاطع گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-453

 •   056-32202041

 •  

سید حسین حسینی

  سید حسین حسینی

  کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم


 •   کارشناس امور پژوهشی و رابط خبری و رابط ورزشی دانشکده علوم

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-239

 •   056-32202041

 •   hossein0651970679[at]gmail.com

بی بی فخری السادات حسینی مقدم 

  بی بی فخری السادات حسینی مقدم

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم (بازنشسته)


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •   056-32202301-402

 •   056-32202041

 •   Fhosseini729[at]yahoo.com

مریم خراشادیزاده

  مریم خراشادیزاده

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-500-401

 •   056-32202041

 •   m_khorashad_ph[at]yahoo.com

فهیمه خسروی

  فهیمه خسروی

  کارشناس گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس اداری گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •   056-32202301-331

 •   056-32202041

 •  

سروش خزاعی 

  سروش خزاعی

  کارشناس گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس اداری گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

 •   056-32202301-228

 •   056-32202041

 •   skhazaei[at]birjand.ac.ir

نازیلا دیوانی

  دکتر نازیلا دیوانی

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک و مدیر وبسایت دانشکده علوم

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-500-405-412

 •   056-32202041

 •   n_divani[at]birjand.ac.ir

فاطمه زرین پناه 

  فاطمه زرین پناه

  کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم (بازنشسته)


 •   کارشناس امور پژوهشی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-226

 •   056-32202041

 •   F.zarrinpanh[at]gmail.com

مهشید شیوا 

  مهشید شیوا

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •   056-32202301-402

 •   056-32202041

 •   mahshidshiva[at]birjand.ac.ir

شادی صادقی 

  شادی صادقی

  مسوول دفتر ریاست دانشکده علوم


 •   مسوول دفتر دانشکده و رابط کار دانشجویی دانشکده علوم

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-225

 •   056-32202041

 •  

اعظم عظیمی 

  اعظم عظیمی

  کارشناس گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس اداری گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

 •   056-32202301-331,05632202065

 •   056-32202041

 •   a.azimi[at]birjand.ac.ir

حمیدرضا غلامحسین پور 

  حمیدرضا غلامحسین پور

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی و مسوول کارگاه علمی گروه فیزیک و کارشناس رصدخانه دکتر مجتهدی و مسوول آزمایشگاه های فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، گروه فیزیک

 •   056-32202301-390

 •   056-32202041

 •   h_gholamhosseinpour[at] yahoo.com

سروش خزاعی

  مهدی کارگر

  کارشناس گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس اداری گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

 •   056-32202301-228

 •   056-32202041

 •   mkargar[at]birjand.ac.ir

 •   ...

محمدحسن کاوه

  محمدحسن کاوه

  مسوول تلفخانه دانشکده علوم


 •   مسوول تلفنخانه پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه همکف

 •   056-32202301-9-101

 •   056-32202041

 •  

صدیقه لزومی 

  صدیقه لزومی

  مسوول دبیرخانه دانشکده علوم (بازنشسته)


 •   اداره دبیرخانه دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-238

 •   056-32202041

 •  

محمد حسن ماندگار 

  محمد حسن ماندگار

  مسوول امور عمومی و خدمات دانشکده علوم


 •   مسوول خدمات دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-229

 •   056-32202041

 •  

مرتضی محمدزاده 

  مرتضی محمدزاده

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (بازنشسته)


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، گروه فیزیک

 •   056-32202301-403

 •   056-32202041

 •   ha_nakhaee[at]yahoo.com

رضا ناصری مهموئی 

  رضا ناصری مهموئی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-32202301-318

 •   056-32202041

 •  

علیرضا نخعی 

  علیرضا نخعی

  کارشناس آموزشی گروه شیمی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه همکف، گروه شیمی

 •   056-32202301-312

 •   056-32202041

 •   Nakhaei2000[at]gmail.com

شاپری نخعی 

  شاپری نخعی

  کارشناس گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   کارشناس اداری گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-260

 •   056-32202041

 •   sh_nakheie@birjand.ac.ir

حمزه نخعی مطلق 

  دکتر حمزه نخعی مطلق

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک و  مدیر امور اداری دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، گروه فیزیک

 •   056-32202301-214

 •   056-32202041

 •   ha_nakhaee[at]yahoo.com

محمد واله 

  محمد واله

  مسوول امور کارپردازی دانشکده علوم (بازنشسته)


 •   کارپرداز دانشکده و تکنسین کارگاه تهیه مقاطع گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره تدارکات

 •   056-32202049-223

 •   056-32202041

 •   mohammadvaleh[at]gmail.com

تعداد بازدید:۴۰۸۰