معاونت پژوهشی دانشکده

دکتر

  دکتر علیرضا جانفدا

  معاون پژوهشی دانشکده علوم (ایشان از تاریخ 9 شهریور 1398 معاونت پژوهشی دانشکده علوم را تقبل کرده اند.)


  •   معاون پژوهشی دانشکده

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

  •   056-32202301-221

  •   056-32202041

  •   ajanfada@birjand.ac.ir

  •   http://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

تعداد بازدید:۳۳۶۴