رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۱۰۵۴۴
دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر ابراهیم غلامی

  رئیس پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


  •   دانشیار گروه زمین شناسی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

  •     056-31026600

  •   056-32202041

  •   egholami[at]birjand.ac.ir

  •   https://cv.birjand.ac.ir/gholami/fa

ایشان از اواخر شهریور ماه 1400 مسؤولیت ریاست پردیس علوم پایه را بعهده گرفته اند. 

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۳