رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۵۵۰۳
دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر سید مرتضی موسوی

  رئیس پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


  •   دانشیار گروه زمین شناسی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

ایشان از شهریور ماه 1397 مسؤولیت ریاست پردیس علوم پایه را بعهده گرفته اند.