بخش اداری پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)

تعداد بازدید:۳۹۴۷
شادی صادقی

  شادی صادقی

  مسؤول دفتر ریاست پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   مسؤول دفتر دانشکده و رابط کار دانشجویی دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026600

 •   056-32202041

 •  

شادی صادقی

  افسانه اسدالهی

  کارشناس خدمات آموزشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   کارشناس خدمات آموزشی گروه های زمین شناسی و فیزیک و ریاضی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026680

 •   056-32202041

 •  

زهره خاقانی

  زهره خاقانی

  کارشناس خدمات آموزشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   کارشناس خدمات آموزشی گروه های شیمی و آمار

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026620

 •   056-32202041

 •  

سروش خزاعی

  مهدی کارگر

  کارشناس امور پژوهشی پردیس علوم پایه و کارشناس آموزشی گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس امور پژوهشی پردیس علوم پایه و کارشناس آموزشی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026604

 •   056-32202041

 •   mkargar[at]birjand.ac.ir

 •  

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳