امور عمومی و خدمات

محمد حسن ماندگار 

  محمد حسن ماندگار

  مسوول امور خدمات دانشکده علوم


 •   مسئول خدمات دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-229

 •   056-32202041

 •   ...

محمد واله 

  محمد واله

  مسوول امور کارپردازی دانشکده علوم (بازنشسته)


 •   کارپرداز دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره تدارکات

 •   056-32202049-223

 •   056-32202517

 •   mohammadvaleh[at]gmail.com

محمدحسن کاوه

  محمدحسن کاوه

  مسوول تلفخانه پردیس شوکت آباد


 •   مسوول تلفخانه دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم ، طبقه همکف

 •   056-32202301-101

 •   056-32202041

 •   ...

تعداد بازدید:۹۸۷