امور عمومی و خدمات

تعداد بازدید:۱۳۱۹
محمد حسن ماندگار

  رضا حسن زاده

  مسؤول امور عمومی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   مسؤول امور عمومی دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-31026610

 •   056-32202041

 •   ...

محمدحسن کاوه

  محمدحسن کاوه

  اداره امور عمومی (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   اداره امور عمومی دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم ، طبقه همکف

 •    31026606 - 056 

 •   056-32202041

 •   ...