معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۲۲۵۴
دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر محمود رضا هیهات

  معاون آموزشی دانشکده علوم (ایشان از سال 1391 تا شهریور 1398 معاونت آموزشی دانشکده علوم را بعهده داشته اند.)


  •   دانشیار گروه زمین شناسی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

دکتر سید سعید محمدی

  دکتر سید سعید محمدی

  معاون آموزشی پیشین دانشکده علوم (ایشان قبل از سال 1391 عهده دار معاونت آموزشی دانشکده علوم بوده اند.)


  •   استاد گروه زمین شناسی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   بلوک آ، طبقه بالا، گروه زمین شناسی

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰