روسای پیشین

تعداد بازدید:۲۳۲۵
دکتر سید سعید محمدی

  دکتر سید سعید محمدی

  رییس پیشین دانشکده علوم (ایشان از سال 1391 تا شهریور ماه سال 1397عهده دار ریاست دانشکده علوم بوده اند.)


  •   استاد گروه زمین شناسی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر محمد مهدی نصرآبادی

  دکتر محمد مهدی نصرآبادی

  رییس پیشین دانشکده علوم (ایشان قبل از سال 1391 ریاست دانشکده علوم را بعهده داشته اند.)


  •   دانشیار گروه ریاضی

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

  •   ساختمان کلاسهای مشترک دانشکده علوم، دفتر ریاست دانشکده علوم و ریاضی