رییس دانشکده

دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر سید مرتضی موسوی

  رییس دانشکده علوم


  •   استادیار گروه زمین شناسی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

ایشان از شهریور ماه 1397 مسوولیت ریاست دانشکده علوم را بعهده گرفته اند. 

تعداد بازدید:۴۱۳۳