برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست