برگزاری بیست و هفتمین جلسه شورای پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست