برگزاری اولین جلسه طرح مشترک بین دانشگاه بیرجند و اداره کل محیط زیست با عنوان برنامه جامع حوزه آبریز تالاب کجی نمکزار نهبندان