برگزاری جلسه شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست