برگزاری سی امین جلسه شورای پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست