برگزاری سی و دومین جلسه شورای پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست