برگزاری سی و چهارمین جلسه شورای پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست