برگزاری چهارمین جلسه کافه کتاب پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به صورت مجازی