گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

تعداد بازدید:۱۱۶۹۳

 گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات در سال 1364 پایه‌ریزی و  در مقطع کاردانی تولیدات گیاهی فعالیت خود را آغاز نمود. و در سال تحصیلی 1372  در مقطع کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات نیز دانشجو پذیرش نمود و اکنون با اعضای هیأت علمی و رشته‌های تحصیلی ذیل در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی می‌باشد.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زراعت و اصلاح نباتات  1 6 7  2 16
علوم و مهندسی خاک - 1 2 - 3

 

رشته‌های تحصیلی دایر و آمار دانشجویان
گروه آموزشی رشته/ گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری جمع
زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات- زراعت   -  -  
 زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات- اصلاح نباتات   -  -  
 زراعت و اصلاح نباتات شناسایی و مبارزه با علفهای هرز -    -  
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- زراعت -      
 زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- کشاورزی اکولوژیک  -    -  
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات -   -  
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی-توسعه روستایی -   -  
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی-علوم و تکنولوژی بذر -   -  
علوم و مهندسی خاک مهندسی کشاورزی- علوم خاک   - -  
علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی خاک   - -  
 جمـع دانشجو  
آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۴۰۰