گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

تعداد بازدید:۸۲۳۹

 گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات در سال 1364 پایه‌ریزی و  در مقطع کاردانی تولیدات گیاهی فعالیت خود را آغاز نمود. و در سال تحصیلی 1372  در مقطع کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات نیز دانشجو پذیرش نمود و اکنون با اعضای هیأت علمی و رشته‌های تحصیلی ذیل در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی می‌باشد.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زراعت و اصلاح نباتات  1 4  9  2 16
علوم و مهندسی خاک - 1 2 - 3

 

رشته‌های تحصیلی دایر و آمار دانشجویان
گروه آموزشی رشته/ گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری جمع
زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات- زراعت  59 -  -  59
 زراعت و اصلاح نباتات زراعت و اصلاح نباتات- اصلاح نباتات 84 -  - 84
 زراعت و اصلاح نباتات شناسایی و مبارزه با علفهای هرز - 19  -  19
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- زراعت - 21 25 46
 زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- کشاورزی اکولوژیک  - 15  -  15
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات - 24 - 24
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی-توسعه روستایی - 14 - 14
زراعت و اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی-علوم و تکنولوژی بذر - 21 - 21
علوم و مهندسی خاک مهندسی کشاورزی- علوم خاک 75 - - 75
علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی خاک 23 - - 23
 جمـع دانشجو  380
آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹