گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

تعداد بازدید:۱۷۳۹۲

 گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات در سال 1364 پایه‌ریزی و  در مقطع کاردانی تولیدات گیاهی فعالیت خود را آغاز نمود. و در سال تحصیلی 1372  در مقطع کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات نیز دانشجو پذیرش نمود و اکنون با اعضای هیأت علمی و رشته‌های تحصیلی ذیل در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی می‌باشد.

تغییر عنوان گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات به مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی براساس مصوبه دهم از صورتجلسه اولین نشست از دور سوم هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی در مورخ 1401/5/1 صورت پذیرفت.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروه استاد دانشیار استادیار جمع
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۲ ۸ ۴ ۱۴
علوم و مهندسی خاک - ۱ ۲ ۳
مجموع ۲ ۹ ۶ ۱۷

 

رشته‌های تحصیلی 
گروه آموزشی رشته گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی تولید و.ژنتیک گیاهی   *    
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگرواکولوژی     *  
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ژنتیک و به نژادی گیاهی     *  
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی توسعه روستایی     *  
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگروتکنولوژی علوم  و تکنولوژی بذر   *  
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی   *  
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگروتکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی   *  
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگروتکنولوژی علوم و علفهای هرز   *  
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی     *
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اگروتکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی     *
علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی خاک   *    
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۴۰۲