فرآیند تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاه