آیین نامه‌ها و فرم‌ها- هیات ممیزه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه پایه تشویقیآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
دستور العمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوریآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
کاربرگ احتساب سنواتفرم های هیات ممیزه
کاربرگ ترفیع سالیانهفرم های هیات ممیزه
گزارشنامه ارتقاءفرم های هیات ممیزه
آیین نامه ارتقاءآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
فرآیند تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی دانشگاهآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
فرآیند ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی در هیات ممیزه دانشگاهآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
مدارک لازم برای احتساب سنوات خدمت پیمانی (آموزشی – پژوهشی)آیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
پایه تشویقی ماده ۵۳آیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
آیین نامه تکریم اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاهآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
آیین‌نامه انتخابات هیأت ممیزهآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه