آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه پایه تشویقیآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
دستور العمل نحوه انتخاب اعضای هیأت علمی نمونه کشوریآیین نامه ها و مقررات هیات ممیزه
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی سال ۱۳۹۸آیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه اعطای پایه ترفیعآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی سال ۱۳۹۷آیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی سال ۱۳۹۵آیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
شیوه ‌ نامه به کارگیری‌ مدرسان‌ مدعو‌ دانشگاه‌ بیرجندآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
کاربرگ اطلاعات فردی جهت طرح در هیات اجرایی جذبفرم های هیات اجرایی جذب
کاربرگ بررسی توانایی علمیفرم های هیات اجرایی جذب
کاربرگ بررسی صلاحیت عمومیفرم های هیات اجرایی جذب
گزارشنامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی به رسمی-آزمایشیفرم های هیات اجرایی جذب
گزارشنامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی به رسمی-قطعیفرم های هیات اجرایی جذب
کاربرگ مشخصات (کاربرگ شماره ۱)فرم های هیات اجرایی جذب
فرآیند استخدام پیمانیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند ارتقا مرتبهآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند احتساب سنوات خدمتآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه تبدیل وضع کارشناس به هیات علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب