آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی سال ۱۳۹۸آیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه اعطای پایه ترفیع و تشویق سالانه به اعضای هیأت علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی سال ۱۳۹۷آیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی سال ۱۳۹۵آیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
شیوه ‌ نامه به کارگیری‌ مدرسان‌ مدعو‌ دانشگاه‌ بیرجندآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند استخدام پیمانیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند ارتقا مرتبهآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند احتساب سنوات خدمتآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه تبدیل وضع کارشناس به هیات علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه جذب هیات علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب