آیین نامه‌ها و فرم‌ها- هیات اجرایی جذب

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه ‌ نامه به کارگیری‌ مدرسان‌ مدعو‌ دانشگاه‌ بیرجندآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
کاربرگ اطلاعات فردی جهت طرح در هیات اجرایی جذبفرم های هیات اجرایی جذب
کاربرگ بررسی توانایی علمیفرم های هیات اجرایی جذب
کاربرگ بررسی صلاحیت عمومیفرم های هیات اجرایی جذب
گزارشنامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی به رسمی-آزمایشیفرم های هیات اجرایی جذب
گزارشنامه جدید تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی به رسمی-قطعیفرم های هیات اجرایی جذب
کاربرگ مشخصات (کاربرگ شماره ۱)فرم های هیات اجرایی جذب
فرآیند استخدام پیمانیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند تبدیل وضع از رسمی آزمایشی به رسمی قطعیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند ارتقا مرتبهآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
فرآیند احتساب سنوات خدمتآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه تبدیل وضع کارشناس به هیات علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه استخدامی هیات علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب
آیین نامه جذب هیات علمیآیین نامه ها و مقررات هیات اجرایی جذب