رساله های مشترک با خارج از کشور


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
ردیفنام دانشجورشته گرایشاستادراهنمااستاد خارجیسمت در رسالهدانشگاه محل تحقیقعنوان رساله
1سپیده پاژنگزمین شناسی تکتونیکدکتر محمدمهدی خطیبدکتر فیلیپ آکارد-دکتر محمدمختاریمشاور اول-مشاور دومدانشگاه سوربن-پژوهشگاه بین المللی زلزلهعنوان رساله: ‹رابطه نسبت کوتاه شدگی، مقدار رانش و سبک ساختاری در گوه افزایشی فرورانش مکران و پیامد آن در تحلیل خطر لرزه ای
2سیروس اسماعیلی عباس آبادزمین شناسی تکتونیکدکتر محمدمهدی خطیبدکتر حمید نظری-دکتر J.P.Burgراهنمای دوم مشاور اولپژوهشکده علوم زمین-Zurich-ETHبررسی ساز و کار تکتونیکی در پهنه های برخوردی(مطالعه موردی: زمین ساخت پویای سامانه گسلس گیلاتو-سیه چشمه- خوی،آذربایجان
3سکینه صمیمیزمین شناسی تکتونیکدکتر ابراهیم غلامیدکتر سعید معدنی پور-دکترفرانک لیسکرمشاور اول-مشاور دومتربیت مدرس-دانشگاه برمن آلمان‹الگوی فرایش گرانیتوئیدهای ترشیر در شمال زمین درز سیستان-خاور ایران›
4زهرا کمالیزمین شناسی تکتونیکدکتر محمودرضا هیهاتدکتر حمید نظری-دکتر جین پیر برگراهنمای دوم -مشاور دومپژوهشکده علوم زمین- دانشگاه زوریختحلیل فعالیت لرزه ای گسل دورود(جنوب باختر ایران) با استفاده ریخت زمین ساخت و پارینه لرزه شناسی
5احمد لشگریزمین شناسی تکتونیکدکتر محمدمهدی خطیباستاد فرصت تحقیقاتیبارسلونا-اسپانیازمان بندی و ساز و کار چین خوردگی در پیش گودال های فشاری(فروافتادگی دزفول، پیش گودال کمربند چین-رانده زاگرس
6کریم تقی پورزمین شناسی تکتونیکدکتر محمدمهدی خطیباستاد فرصت تحقیقاتیفرانسه/ژوزف فوریهتحلیل دگرریختی فعال پوسته در یک حوضه میان قاره ای با استفاده از تکنیک ژئودتیک: مطالعه موردی حوضه ارومیه، شمال غرب ایران
7پویا صادقیزمین شناسی تکتونیکدکترمحمدمهدی خطیبJean Cheryمشاور دومUniversity of Montpellierشناخت پهنه های با انباشت بالای تنش پیرامون گسل های جنبا با شبیه سازی سه بعدی بر پایه المان های محدود: مورد مطالعاتی منطقه آذربایجان شرقی، ایران
8سارا عباسیفیزیک-اتمی و مولکولیدکتر سیدمحمد خراشادیزادهمشاور دومبرلین- فرصت تحقیقاتیناپایداری های امواج فرکانس پایین در برهمکنش باریکه ی ذرات باردار با پلاسمای غیرهمگن›
9الهام صارمیفیزیک-نجومدکتر عباس عابدیدکتر جاکو ون لونمشاوردانشگاه کیلشناسایی متغیرهای غول قرمز و ابرغول در کهکشان های کوتوله گروه محلی: تاریخچه ستاره زایی و تولید غبار
10زهرا لطف اللهیفیزیک-حالت جامددکتر احمد امیرآبادیزادهدکتر گالینا کورلیانسکایامشاور اولUniversity of the Basque Country,Spainمطالعه تاثیر حضور فروسیال مغناطیسی بر پاسخ مگنتوامپدانس آلیاژهای آمورف پایه -کبالت
آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸