رساله های مشترک با خارج از کشور

ردیفنام دانشجورشته گرایشاستادراهنمااستاد خارجیسمت در رسالهدانشگاه محل تحقیقعنوان رسالهتاریخ تصویب
1سپیده پاژنگزمین شناسی تکتونیکدکتر محمدمهدی خطیبدکتر فیلیپ آکارد-دکتر محمدمختاریمشاور اول-مشاور دومدانشگاه سوربن-پژوهشگاه بین المللی زلزلهعنوان رساله: ‹رابطه نسبت کوتاه شدگی، مقدار رانش و سبک ساختاری در گوه افزایشی فرورانش مکران و پیامد آن در تحلیل خطر لرزه ای1396/4/20
2سیروس اسماعیلی عباس آبادزمین شناسی تکتونیکدکتر محمدمهدی خطیبدکتر حمید نظری-دکتر J.P.Burgراهنمای دوم مشاور اولپژوهشکده علوم زمین-Zurich-ETHبررسی ساز و کار تکتونیکی در پهنه های برخوردی(مطالعه موردی: زمین ساخت پویای سامانه گسلس گیلاتو-سیه چشمه- خوی،آذربایجان1396/1/29
3سکینه صمیمیزمین شناسی تکتونیکدکتر ابراهیم غلامیدکتر سعید معدنی پور-دکترفرانک لیسکرمشاور اول-مشاور دومتربیت مدرس-دانشگاه برمن آلمان‹الگوی فرایش گرانیتوئیدهای ترشیر در شمال زمین درز سیستان-خاور ایران›1395/7/27
4زهرا کمالیزمین شناسی تکتونیکدکتر محمودرضا هیهاتدکتر حمید نظری-دکتر جین پیر برگراهنمای دوم -مشاور دومپژوهشکده علوم زمین- دانشگاه زوریختحلیل فعالیت لرزه ای گسل دورود(جنوب باختر ایران) با استفاده ریخت زمین ساخت و پارینه لرزه شناسی1394/8/12
5احمد لشگریزمین شناسی تکتونیکدکتر محمدمهدی خطیباستاد فرصت تحقیقاتیبارسلونا-اسپانیازمان بندی و ساز و کار چین خوردگی در پیش گودال های فشاری(فروافتادگی دزفول، پیش گودال کمربند چین-رانده زاگرس1394/8/12
6کریم تقی پورزمین شناسی تکتونیکدکتر محمدمهدی خطیباستاد فرصت تحقیقاتیفرانسه/ژوزف فوریهتحلیل دگرریختی فعال پوسته در یک حوضه میان قاره ای با استفاده از تکنیک ژئودتیک: مطالعه موردی حوضه ارومیه، شمال غرب ایران1393/2/16
7پویا صادقیزمین شناسی تکتونیکدکترمحمدمهدی خطیبJean Cheryمشاور دومUniversity of Montpellierشناخت پهنه های با انباشت بالای تنش پیرامون گسل های جنبا با شبیه سازی سه بعدی بر پایه المان های محدود: مورد مطالعاتی منطقه آذربایجان شرقی، ایران1393/2/16
8سارا عباسیفیزیک-اتمی و مولکولیدکتر سیدمحمد خراشادیزادهمشاور دومبرلین- فرصت تحقیقاتیناپایداری های امواج فرکانس پایین در برهمکنش باریکه ی ذرات باردار با پلاسمای غیرهمگن›1395/10/26
9الهام صارمیفیزیک-نجومدکتر عباس عابدیدکتر جاکو ون لونمشاوردانشگاه کیلشناسایی متغیرهای غول قرمز و ابرغول در کهکشان های کوتوله گروه محلی: تاریخچه ستاره زایی و تولید غبار1394/7/28
10زهرا لطف اللهیفیزیک-حالت جامددکتر احمد امیرآبادیزادهدکتر گالینا کورلیانسکایامشاور اولUniversity of the Basque Country,Spainمطالعه تاثیر حضور فروسیال مغناطیسی بر پاسخ مگنتوامپدانس آلیاژهای آمورف پایه -کبالت1394/7/28
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸