ریاست واحد تغذیه

تعداد بازدید:۲۱۰۰

خانم فاطمه تهامی دارای مدرک کارشناسی رشته علوم تغذیه از دانشگاه شهید بهشتی تهران از سال 1391 عهده دار ریاست اداره تغذیه شده اند.

کلید واژه ها: ریاست