معرفی

دکتررضا سرحدی

  دکتررضا سرحدی

  مسئول آزمایشگاه مرکزی


  •   دکتری فیزیک حالت جامد

  •   دانشکده علوم

  •   استادیار گروه فیزیک

  •   05632202301-538

  •   reza.sarhaddi[at]birjand.ac.ir و centrallab[at]birjand.ac.ir

  •   cv.birjand.ac.ir/

تعداد بازدید:۱۱۳۶