کارکنان دامپروری

تعداد بازدید:۳۱۲۷
محسن مجتهدی

  محسن مجتهدی

سرپرست واحد دامپروری


 •   واحد دامپروری

 •   دانشکده کشاورزی

قوسی جعفر

  قوسی جعفر

کارشناس دامپروری


 •   واحد دامپروری

 •   دانشکده کشاورزی

 • 05631027651

 •   32254050

امیرآبادیزاده حسین

  امیرآبادیزاده حسین

نگهبان


 •   واحد دامپروری

 •   دانشکده کشاورزی

 •   32350136

 •   32254050

حیدری فخر علی

  حیدری فخر علی

مراقب دام


 •   واحد دامپروری

 •   دانشکده کشاورزی

 •   58320537

 •   32254050

دلواری حسین

  دلواری حسین

نگهبان


 •   واحد دامپروری

 •   دانشکده کشاورزی

 •   32350136

 •   32254050

رازی کاظم

  رازی کاظم

مراقب دام


 •   واحد دامپروری

 •   دانشکده کشاورزی

 •   58320537

 •   32254050

شفیعی مرتضی

  شفیعی مرتضی

مراقب دام


 •   واحد دامپروری

 •   دانشکده کشاورزی

 •   58320537

 •   32254050

محمودآبادی صادق

  محمودآبادی صادق

مراقب دام


 •   واحد دامپروری

 •   دانشکده کشاورزی

 •   58320537

 •   32254050

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۴۰۰