تازه های نشر


 
راهبردها، روش ها و اصول تدریس
 
نویسنده : دکتر هادی پورشافعی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
مبانی چشم انداز کیهانی (جلد دوم)
 
نویسنده : دکتر کاظم نفیسی، دکتر فهیمه حبیبی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  500000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
ارآمدی بر نشانه معناشناسی در باستان شناسی
 
نویسنده : دکتر مریم ظهوریان
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  250000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
MATLAB و کاربرد آن در منابع آب
 
نویسنده : دکتر محسن پوررضا بیلندی، محمد جواد زینلی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  450000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
شیمی تجزیه 1
 
نویسنده : دکتر ابراهیم قیامتی یزدی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 500000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
حکیم قهستان
 
نویسنده : دکتر علی رضایی بیرجندی
تاریخ انتشار:1397
قیمت نسخه چاپی:250000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
روابط انسانی در سازمان های آموزشی
 
نویسنده : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1397
قیمت نسخه چاپی:400000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
روش های نوین تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی
 
نویسنده : دکتر احمد آریافر و مجید کیخای حسین پور
تاریخ انتشار:1397
قیمت نسخه چاپی:185000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 
مبانی چشم انداز کیهانی (جلد اول)
 
مترجم: دکتر کاظم نفیسی
تاریخ انتشار: 1397  
قیمت نسخه چاپی:500000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 
تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی
 
نویسنده : دکتر یوسف رمضانی محمد ناظری تهرودی
تاریخ انتشار: 1397
قیمت نسخه چاپی:170000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

گوشت شتر و فرآورده های آن
 
مترجم : دکتر محمد حسن فتحی نسری
تاریخ انتشار: 1396
قیمت نسخه چاپی:340000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

مبانی تصمیم گیری چند معیاره
 
نویسنده : دکتر نسیم نصرآبادی
تاریخ انتشار: 1396
قیمت نسخه چاپی:160000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

شیمی صنعتی 1
 
نویسنده : مهندس سعید آقاجانی
تاریخ انتشار: 1396
قیمت نسخه چاپی:300000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

آبیاری و مهندسی برقابی
 
مترجم : دکتر علی شهیدی
تاریخ انتشار: 1396
قیمت نسخه چاپی:400000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

بهینه سازی مهندسی با استفاده از نرم افزار MATLAB
 
نویسنده : دکتر جواد زراعتکار مقدم و دکتر حمید فرخی
تاریخ انتشار: 1396
قیمت نسخه چاپی:150000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

تدریس اثر بخش و اثر بخشی تدریس
 
نویسنده : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار: 1396
قیمت نسخه چاپی:220000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

تعداد بازدید:۲۳۸۱