تازه های نشر


 
حامل‌های تحویل دارویی مبتنی برنانو مواد موثر در درمان سرطان
 
مترجم : دکتر ناصر ولی پور مطلق، دکتر زهرا عرب پور، دکتر احمدرضا سبزاری، دکتر رویا جهانشاهی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  250,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
الگوریتم‌های فرا‌ ابتکاری و کاربرد آن در مدیریت منابع آب
 
نویسنده : محمد جواد زینلی، دکتر ابوالفضل اکبرپور، ام البنی محمدرضاپور
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  500,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
یادگیری ماشین پایتون
 
مترجم : مهندس امیرکیوان شفیعی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  600,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
تحلیل آماری خشک‌سالی هواشناسی
 
نویسنده : مهندس محمد ناظری تهرودی، دکتر یوسف رمضانی، فرشاد احمدی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  300,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
سازه آبی قنات
 
نویسنده : دکتر حسین خزیمه نژاد، مهندس محمد ناظری تهرودی، مهندس سید مصطفی طباطبایی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 350,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
ورزش در آب
 
مترجم : دکتر حسین طاهری چادرنشین، دکتر محمد اسماعیل افضل پور، وحید ناصری آق کاریز، ابوذر خطابی رودی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 350,000
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 
راهبردها، روش ها و اصول تدریس
 
نویسنده : دکتر هادی پورشافعی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
مبانی چشم انداز کیهانی (جلد دوم)
 
نویسنده : دکتر کاظم نفیسی، دکتر فهیمه حبیبی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  500000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
درآمدی بر نشانه معناشناسی در باستان شناسی
 
نویسنده : دکتر مریم ظهوریان
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  250000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
MATLAB و کاربرد آن در منابع آب
 
نویسنده : دکتر محسن پوررضا بیلندی، محمد جواد زینلی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  450000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
شیمی تجزیه 1
 
نویسنده : دکتر ابراهیم قیامتی یزدی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی: 500000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
حکیم قهستان
 
نویسنده : دکتر علی رضایی بیرجندی
تاریخ انتشار:1397
قیمت نسخه چاپی:250000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
روابط انسانی در سازمان های آموزشی
 
نویسنده : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1397
قیمت نسخه چاپی:400000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 


 

 
روش های نوین تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی
 
نویسنده : دکتر احمد آریافر و مجید کیخای حسین پور
تاریخ انتشار:1397
قیمت نسخه چاپی:185000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 
مبانی چشم انداز کیهانی (جلد اول)
 
مترجم: دکتر کاظم نفیسی
تاریخ انتشار: 1397  
قیمت نسخه چاپی:500000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 
تحلیل خشکی رودخانه با استفاده از سری های زمانی
 
نویسنده : دکتر یوسف رمضانی محمد ناظری تهرودی
تاریخ انتشار: 1397
قیمت نسخه چاپی:170000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

تعداد بازدید:۳۸۰۶