کتاب های چاپ شده


 

 
راهنمای کاربران نرم افزار WinSRFR 4.1
 
مترجم : دکتر عباس خاشعی سیوکی، مهندس شهلا مرادی کشکولی
تاریخ انتشار:1395
قیمت نسخه چاپی: 150000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
مبانی پیل های سوختی
 
مترجم : دکتر حسن حسن زاده، مهندس محمد علی فرزاد
تاریخ انتشار:1395
قیمت نسخه چاپی: 220000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
طراحی آموزش های مبتنی بر وب
 
نویسنده : دکتر محمد علی رستمی نژاد،دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دکتر ناصر مزینی
تاریخ انتشار:1395
قیمت نسخه چاپی:210000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
مبانی دستگاه های دینامیکی
 
نویسنده : دکتر امید ربیعی مطلق
تاریخ انتشار:1395
قیمت نسخه چاپی: 210000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
نظریه ها و دیدگاه های یادگیری
 
نویسنده : دکتر هادی پورشافعی
تاریخ انتشار:1395
قیمت نسخه چاپی: 200000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس ماهیت و کاربرد
 
نویسنده : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1395
قیمت نسخه چاپی:240000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
بیماری های مرتبط با سلامتی دستگاه گوارش طیور
 
مترجم : دکتر سید جواد حسینی واشان
تاریخ انتشار:1395
قیمت نسخه چاپی: 148000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
نورپردازی در سیستم های ماشین بینایی
 
تدوین و گردآوری : دکتر خلیل خلیلی، مهندس محمد علی مرادپور
تاریخ انتشار:1395
قیمت نسخه چاپ100000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
توابع تولید گیاهی در مناطق خشک
 
نویسنده : دکتر علی شهیدی، محسن احمدی
تاریخ انتشار:1394
قیمت نسخه چاپی: 80000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
زئولیت ها معرفی، خواص و کاربرد آن
 
نویسنده : دکتر عباس خاشعی سیوکی، محسن احمدی
تاریخ انتشار:1394
قیمت نسخه چاپی: 70000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
فشرده سازی تصویر ثابت و ویدئو با استفاده از متلب
 
مترجم : دکتر حسن فرسی
تاریخ انتشار:1394
قیمت نسخه چاپی: 260000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
زعفران دانش فنی مبتنی بر رهیافت های پژوهشی
 
نویسنده : دکتر محمد علی بهدانی، دکتر حمید رضا فلاحی
تاریخ انتشار:1394
قیمت نسخه چاپی: 250000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
رژیم غذایی پروتئینی برای فعالیت های ورزشی مقاومتی
 
مترجم : دکتر محمد اسماعیل افضل پور، دکتر حسین طاهری چادر نشین، شیلا نایبی فر
تاریخ انتشار:1394
قیمت نسخه چاپی: 160000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
ریاضیات پیشرفته برای رشته های علوم و مهندسی
 
نویسنده: دکتر حمیدرضا نیلی ثانی، دکتر غلامرضا محتشمی برزادران، دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا
تاریخ انتشار:1393
قیمت نسخه چاپی: 160000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
نگارگری ایران در دوره قاجار
 
نویسنده : دکتر حسن هاشمی زرج آباد، دکتر مجید ساریخانی
تاریخ انتشار:1393
قیمت نسخه چاپی: 80000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
گیاهان آینده
 
مترجم : دکتر محمد علی بهدانی، دکترحمید رضا فلاحی، مهندس مهسا اقحوانی شجری
تاریخ انتشار:1393
قیمت نسخه چاپی: 170000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
گرافیک و نقشه خوانی جلد دوم
 
نویسنده: مهندس سعید آقاجانی
تاریخ انتشار:1393
قیمت نسخه چاپی: 55000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
تکامل گیاهی و خاستگاه گونه های زراعی
 
مترجم : دکتر مجید جامی الاحمدی، دکتر علی ایزانلو، دکتر علیرضا کوچکی
تاریخ انتشار:1393
قیمت نسخه چاپی: 150000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
مبانی نظریه معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی
 
نویسنده : دکتر حاجی محمد محمدی نژاد
تاریخ انتشار:1393
قیمت نسخه چاپی: 135000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
محاسبات آماری با نرم افزار R
 
نویسنده : دکتر مجید رضائی، مهندس بهزاد قلی زاده
تاریخ انتشار:1393
قیمت نسخه چاپی: 90000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

 

 
دانش و فن آوری زیستی تخم مرغ
 
مترجم : دکتر سید جوادحسینی واشان، دکتر نظر افضلی، مهندس مهدی بارانی
تاریخ انتشار:1393
قیمت نسخه چاپی: 280000 ریال
قیمت نسخه دیجیتال:
 

تعداد بازدید:۸۸۷