انتشارات خارج از دانشگاه


 
نگرشی به مدیریت اسلامی
 
محقق : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1393
قیمت نسخه چاپی:  
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
نگاهی به توسعه حرفه ای معلم
 
محقق : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1394
قیمت نسخه چاپی:  
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
نگاهی به تربیت و رویکرد حرفه‌ای گرایی و توسعه حرفه‌ای
 
محقق : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1394
قیمت نسخه چاپی:  
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
راهنمای عملی پژوهش و نگارش علمی
 
محقق : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
تربیت در دوران کودکی
 
محقق : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
پژوهش و نگارش علمی
 
محقق : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1397
قیمت نسخه چاپی:  
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
درآمدی بر حرفه گرایی و توسعه حرفه ای معلم
 
محقق : دکتر هائی پور شافعی
تاریخ انتشار:1398
قیمت نسخه چاپی:  
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
انسان در ساحت سازمان نظریه‌ها و رویکردها
 
محقق : دکتر هادی پور شافعی
تاریخ انتشار:1396
قیمت نسخه چاپی:  
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
حسان پارسی (شرح احوال و دقایق افکار ابن حسام خوسفی)
 
محقق : دکتر احمد لامعی گیو
تاریخ انتشار:1394
قیمت نسخه چاپی:  
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 


 
مضامین المدائح النبویه و اسالیبها فی عصرالممالیک البحریه
 
محقق : دکتر احمد لامعی گیو
تاریخ انتشار:1395
قیمت نسخه چاپی: 
قیمت نسخه دیجیتال:
 
 

تعداد بازدید:۳۳۷