مسئول امور پژوهشی پردیس

تعداد بازدید:۳۲۴۸
سیداحسان غیاثی

  سیداحسان غیاثی

مسئول امورپژوهشی


  •   استادیار گروه علوم دامی

  •   دانشکده کشاورزی

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱