مسئول امور پژوهشی پردیس

تعداد بازدید:۴۱۹۶
سیداحسان غیاثی

  سیداحسان غیاثی

مسئول امورپژوهشی پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


  •   استادیار گروه علوم دامی

  •   دانشکده کشاورزی

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۱