مسئول امور پژوهشی پردیس

محمود حاجیانی

  محمود حاجیانی

استادیار


  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

  •   گروه محیط زیست

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۱۹۳۸