مسئول امور پژوهشی پردیس

تعداد بازدید:۲۵۵۸
محمود حاجیانی

  محمود حاجیانی

استادیار - مهندسی محیط زیست


  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

  •   گروه محیط زیست

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰