مسئولین امور پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۲۸۴۳
حمیدرضا فلاحی

  حمیدرضا فلاحی

استادیار


 •   گروه زراعت

 •   دانشکده کشاورزی

محمود حاجیانی

  محمود حاجیانی

استادیار


 •   گروه محیط زیست

 •   پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- امور پژوهشی

علی شهیدی

  علی شهیدی

دانشیار


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم و مهندسی آب

سیّدهمایون فرهنگ‌فر

  سیّدهمایون فرهنگ‌فر

استاد


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

محمدحسن فتحی نسری

  محمدحسن فتحی نسری

استاد- دانشگاه تربت حیدریه


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

آرش امیدی

  آرش امیدی

استاد- دانشگاه شیراز


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

حامد فروغی‌فر

  حامد فروغی‌فر

استادیار- بازنشسته


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت و اصلاح نباتات و علوم خاک

علی شهیدی

  علی شهیدی

دانشیار


 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم و مهندسی آب

 
آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۴۰۱