کارکنان اداره خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۱۷۳۲
1540866999-hoseini2.jpg

سیده زهرا حسینی

رئیس اداره خدمات آموزشی


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره خدمات آموزشی

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۱۸

1540869191-hojati.jpg

حسن حجتی

کارشناس واحد پذیرش


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره خدمات آموزشی

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۱۹

آسیه قاسمی

کارشناس واحد پذیرش


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره خدمات آموزشی

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۱۷

 •  

1540869309-mahzoon.jpg

محمد محزون

کارشناس واحد نظام وظیفه


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره خدمات آموزشی

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۲۰

 

سیمین حسنی

کارشناس واحد پذیرش


 • مدیریت امور آموزشی

 • اداره خدمات آموزشی

 • ۰۵۶۳۱۰۲۳۱۳۴