دستورالعمل شرکت در کارگاههای علمی داخل و خارج کشور بدون ارائه مقاله