کارکنان

عباس خسروی

  عباس خسروی

  مسئول آموزش دانشکده هنر- مسئول سایت دانشکده


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   229

 •   056-32227044

 •   khosravi[at]birjand.ac.ir

احمد قانونی

  احمد قانونی

  مدیر امور عمومی دانشکده هنر


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   252

 •   056-32227044

رضا سرحدی

  رضا سرحدی

  مسئول کارگاه ها


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   237

 •   056-32227044

ملیحه گرجی

  ملیحه گرجی

  مسئول دفتر حوزه ریاست-دبیرخانه


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   253

 •   056-32227044

تکتم دقتی پور

  تکتم دقتی پور

  کارشناس گروه صنایع دستی


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   283

 •   056-32227044

بهناز رقیمی

  بهناز رقیمی

  کارشناس گروه باستان شناسی


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   245

 •   056-32227044

منصوره نخعی

  منصوره نخعی

  کارشناس گروه فرش و هنر اسلامی


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   283

 •   056-32227044

عالیه قاسمی

  عالیه قاسمی

  کارشناس دفتر مجله نگارینه


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   32227175-272

 •   056-32227044

عاطفه نخعی

  عاطفه نخعی

  کارشناس دفتر مجله نگارینه


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   32227175-273

 •   056-32227044

تعداد بازدید:۲۳۳۸