کارکنان

تعداد بازدید:۷۶۹۲
سید حامد حمیدزاده

  سید حامد حمیدزاده

  رئیس اداره امور عمومی دانشکده هنر- مسئول سایت دانشکده


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027112

سیده مریم عسکری

  سیده مریم عسکری

  مسئول دفتر حوزه ریاست-دبیرخانه


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027100

عباس خسروی

  عباس خسروی

  مسئول آموزش دانشکده هنر


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027105

 •   khosravi[at]birjand.ac.ir

کاظم ابراهیمی

  کاظم ابراهیمی

  مسئول آزمایشگاهها و کارگاه ها- کارشناس گروه صنایع دستی


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027112

مریم شمسی نژاد

  مریم شمسی نژاد

  کارشناس گروه صنایع دستی، فرش و هنر اسلامی


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

 •   31027115

ملیحه گرجی

  ملیحه گرجی

  کارشناس دانشکده هنر( پردیس علوم رفتاری)


آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۳