کارکنان

عباس خسروی

  عباس خسروی

  مسئول آموزش دانشکده هنر- مسئول سایت دانشکده


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   31027105

 •   056-32227225

 •   khosravi[at]birjand.ac.ir

رضا سرحدی

  رضا سرحدی

  مسئول کارگاه ها


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   237

 •   056-32227044

سیده مریم عسکری

  سیده مریم عسکری

  مسئول دفتر حوزه ریاست-دبیرخانه


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   31027100

 •   056-32227225

ذبیح الله مسعودی

  ذبیح الله مسعودی

  کارشناس گروه صنایع دستی، فرش و هنر اسلامی


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   31027120

 •   056-32227225

سید احمد موسوی

  سید احمد موسوی

  مسئول کتابخانه دانشکده


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   31027106

 •   056-32227225

کاظم ابراهیمی

  کاظم ابراهیمی

  مسئول کارگاه ها


 •   میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   3102

 •   056-32227225

تعداد بازدید:۳۰۰۲