معاون پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۱۶۱۵
علی زارعی

  علی زارعی

  معاون آموزشی دانشکده هنر


  •   استادیار

  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر