معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۳۶۳۳
علی زارعی

  علی زارعی

  معاون آموزشی دانشکده هنر


  • دانشیار

  •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱