معاونین پژوهشی پیشین

محمد علی بیدختی

  محمد علی بیدختی

  استادیار


  •   استادیار

  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

دکتر هاشمی زرج آباد

  دکتر هاشمی زرج آباد

دانشیار


  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

دکتر ضیایی

  دکتر ضیایی

استادیار


  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

حسین کوهستانی

  حسین کوهستانی

استادیار


  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

تعداد بازدید:۱۳۰۰