روسای پیشین

تعداد بازدید:۴۵۴۵
دکتر محمد حسین قریشی

  دکتر محمد حسین قریشی

دانشیار- بازنشسته


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

دکتر حسین فرزانه پور

  دکتر حسین فرزانه پور

استادیار- دانشکده ادبیات


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

دکتر مهشید شکوهی

  دکتر مهشید شکوهی

استادیار-انتقال به دانشگاه تهران


 •   تهران- دانشگاه هنر تهران

 •   دانشکده هنر

دکتر مهدی ضیایی

  دکتر مهدی ضیایی

استادیار- دانشکده هنر


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

 •   دانشکده هنر

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

  دکتر حسن هاشمی زرج آباد

دانشیار-انتقال به دانشگاه مازندران


 •   مازندران- دانشگاه مازندران

 •   دانشکده هنر

حسین بارانی

  حسین بارانی

دانشیار


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۱