روسای پیشین

تعداد بازدید:۲۰۸۲
 

  محمد حسین قریشی

دانشیار


  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

دکتر فرزانه پور

  دکتر فرزانه پور

دانشیار


  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

 

  دکتر شکوهی

استادیار


  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

دکتر ضیایی

  دکتر ضیایی

استادیار


  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر

دکتر هاشمی زرج آباد

  دکتر هاشمی زرج آباد

دانشیار


  •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

  •   دانشکده هنر