انتشارات

تعداد بازدید:۴۱۴۲

 

درآمدی بر نشانه معناشناسی در باستان شناسی

نویسنده : دکتر مریم ظهوریان

تاریخ انتشار:1398

                                              

هنر قرآنی

نویسنده : دکتر آرزو پایدارفر- خانم فاطمه شفیعی

تاریخ انتشار:1395

سنگ نگاره های شرق مرکزی ایران

نویسنده : دکتر حمیدرضا قربانی- خانم سارا صادقی

تاریخ انتشار:1395

 

نگارگری ایران در دوره قاجار

نویسنده : دکتر حسن هاشمی زرج آباد، دکتر مجید ساریخانی

تاریخ انتشار:1393

تاملی نو بر معنا کاوی نقوش سکه و مهرهای ساسانی

نویسنده : دکتر سامان فرزین- دکتر مریم ظهوریان

تاریخ انتشار:1395

 

قهستان در دینه

نویسنده : رضا خزاعی -بهرام عنانی

تاریخ انتشار:1395

مفهوم شهروندی در شهر ساسانی

نویسنده : رضا خزاعی

تاریخ انتشار:1395

 

سفالگری در بلوچستان ایران

نویسنده : امیر نظری

تاریخ انتشار:1393

 

باغ ها و مناظر اسلامی

مترجمان: دکتر سید محمد رضا خلیل نژاد- مهندس رضا فرهادی

تاریخ انتشار:1398

 

 

 

اصول طراحی و مبانی معماری منظر

مترجمان: دکتر سید محمد رضا خلیل نژاد- مهندس رضا فرهادی

تاریخ انتشار:1396

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۹