مسئولین

تعداد بازدید:۱۴۲۶۴
سید محمد رضا خلیل نژاد

  سید محمد رضا خلیل نژاد

  رئیس دانشکده هنر


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

علی زارعی

  علی زارعی

  معاون آموزشی دانشکده هنر


 •   دانشیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

حسین کوهستانی

  حسین کوهستانی

  مدیر گروه باستان شناسی


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

مژگان خیرالهی

  مدیر گروه صنایع دستی


 • استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

آرزو پایدارفرد

  آرزو پایدارفرد

  مدیر گروه فرش و هنر اسلامی


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

مریم ظهوریان

  مریم ظهوریان

  مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

فرزانه فخر

  استاد راهنمای استعدادهای درخشان دانشکده هنر


 • مربی

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۱