مسئولین

تعداد بازدید:۱۷۱۷۹
سید محمد رضا خلیل نژاد

حسین بارانی

  رئیس دانشکده هنر


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

علی زارعی

  علی زارعی

  معاون آموزشی دانشکده هنر


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

حسین کوهستانی

  حسین کوهستانی

  مدیر گروه باستان شناسی


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

مژگان خیرالهی ازناوله

  مژگان خیرالهی ازناوله

  مدیر گروه صنایع دستی


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

آرزو پایدارفرد

  آرزو پایدارفرد

  مدیر گروه فرش و هنر اسلامی


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

مریم ظهوریان

  مریم ظهوریان

  مسئول امور پژوهشی دانشکده


 •   استادیار

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

فرزانه فخر

  مهدی ضیائی

  استاد راهنمای استعدادهای درخشان دانشکده هنر


 •   مربی

 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

سیدحامد حمیدزاده

  سیدحامد حمیدزاده

  رئیس اداره امور عمومی دانشکده هنر


 •   بیرجند- پردیس شوکت آباد، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

 •   31027114

 •   hamidzadeh[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳