مسئولین

حسین بارانی

  حسین بارانی

  رئیس دانشکده هنر


 •   دانشیار

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

علی زارعی

  علی زارعی

  معاون آموزشی دانشکده هنر


 •   استادیار

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

حسین کوهستانی

  حسین کوهستانی

  مدیر گروه باستان شناسی


 •   استادیار

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

سید محمد رضا خلیل نژاد

  سید محمد رضا خلیل نژاد

  مدیر گروه صنایع دستی


 •   استادیار

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

محمد امین حاجی زاده

  محمد امین حاجی زاده

  مدیر گروه فرش و هنر اسلامی


 •   مربی

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

تعداد بازدید:۵۳۲۰