مسئولین

تعداد بازدید:۸۵۳۶
حسین بارانی

  حسین بارانی

  رئیس دانشکده هنر


 •   دانشیار

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

علی زارعی

  علی زارعی

  معاون آموزشی دانشکده هنر


 •   استادیار

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

حسین کوهستانی

  حسین کوهستانی

  مدیر گروه باستان شناسی


 •   استادیار

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

فرزانه فخر

  فرزانه فخر

  مدیر گروه صنایع دستی


 •   مربی

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

آرزو پایدارفرد

  آرزو پایدارفرد

  مدیر گروه فرش و هنر اسلامی


 •   استادیار

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

هما مالکی

  هما مالکی

  مسئول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه


 •   استادیار

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر

وحیده حسامی

  وحیده حسامی

  استاد راهنمای استعدادهای درخشان دانشکده هنر


 •   مربی

 •   بیرجند- میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده هنر

 •   دانشکده هنر