معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۳۵۸۲
محمد علی بیدختی

  محمد علی بیدختی

استادیار


  •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

  •   دانشکده هنر

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

  دکتر حسن هاشمی زرج آباد

دانشیار-انتقال به دانشگاه مازندران


  •   مازندران- دانشگاه مازندران

  •   دانشکده هنر

حسین کوهستانی

  حسین کوهستانی

استادیار


  •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

  •   دانشکده هنر

دکتر مهدی ضیایی

  دکتر مهدی ضیایی

استادیار- دانشکده هنر


  •   بیرجند- پردیس شوکت آباد

  •   دانشکده هنر

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱