مراسم نکوداشت استاد فقید دکتر محسن خورشیدزاده

نکوداشت استاد فقید دکتر محسن خورشیدزاده