طرح بتا (پیشگیری از خودکشی)

تعداد بازدید:۱۳۵

برنامه جامع پیشگیری ومداخله در خودکشی در محیط های دانشگاهی به پیشگیری و پاسخگویی به رفتارهای خودکشی در سه حوزۀ مرتبط و وابسته پرداخته و به گونه ای نوشته شده که راهگشای مدیران و مسئوالن دانشگاه باشد. چرا که دارای مجموعه ای از راهنماها، فرم ها و شیوه نامه های مختلف در زمینه پیشگیری و مداخله در خودکشی بوده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای آنان در حیطه های مختلف مساله خودکشی است. این برنامه در سه بخش اصلی ارائه شده است:

  • ارتقای بهزیستی و سالمت روان
  • مداخله در بحران خودکشی، احتمال خودکشی/اقدام به خودکشی
  • اقدامات ضروری پس از بروز خودکشی کامل

هدف از اجرای این طرح:

  • ارتقای سطح سلامت روان و بهزیستی دانشجویان
  • آگاه سازی دانشجویان، خانواده ها و کارکنان دانشگاه درباره اختلالات روانی، افسردگی و خودکشی و نشانه های آن
  • آشنایی دانشجویان، خانواده ها و کارکنان دانشگاه درباره نحوه عمل به هنگام رویارویی با موارد اقدام به خودکشی و خودکشی های کامل
  • پیشگیری از خودکشی های موفق دانشجویی و کاهش دادن سریع موارد اقدام به خودکشی بر حسب میزان شیوع سالانه
  • پیشگیری از موارد اقدام به خودکشی دانشجویی و کاهش دادن سریع میزان خودکشی های ناموفق بر حسب شیوع سالانه

 

نقش بتا در پیشگیری از خودکشی:

بتـا شـامل سـه مهـارت بـرای حفـظ زندگـی اسـت

بپرس ... از شخص دربارۀ خودکشی

ترغیب کن ... او را برای دریافت کمک

ارجاع بده ... شخص را به جای مناسب