طرح بتا (پیشگیری از خودکشی)

تعداد بازدید:۵۲۸۳

برنامه جامع پیشگیری ومداخله در خودکشی در محیط های دانشگاهی به پیشگیری و پاسخگویی به رفتارهای خودکشی در سه حوزۀ مرتبط و وابسته پرداخته و به گونه ای نوشته شده که راهگشای مدیران و مسئوالن دانشگاه باشد. چرا که دارای مجموعه ای از راهنماها، فرم ها و شیوه نامه های مختلف در زمینه پیشگیری و مداخله در خودکشی بوده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای آنان در حیطه های مختلف مساله خودکشی است. این برنامه در سه بخش اصلی ارائه شده است:

  • ارتقای بهزیستی و سالمت روان
  • مداخله در بحران خودکشی، احتمال خودکشی/اقدام به خودکشی
  • اقدامات ضروری پس از بروز خودکشی کامل

هدف از اجرای این طرح:

  • ارتقای سطح سلامت روان و بهزیستی دانشجویان
  • آگاه سازی دانشجویان، خانواده ها و کارکنان دانشگاه درباره اختلالات روانی، افسردگی و خودکشی و نشانه های آن
  • آشنایی دانشجویان، خانواده ها و کارکنان دانشگاه درباره نحوه عمل به هنگام رویارویی با موارد اقدام به خودکشی و خودکشی های کامل
  • پیشگیری از خودکشی های موفق دانشجویی و کاهش دادن سریع موارد اقدام به خودکشی بر حسب میزان شیوع سالانه
  • پیشگیری از موارد اقدام به خودکشی دانشجویی و کاهش دادن سریع میزان خودکشی های ناموفق بر حسب شیوع سالانه

 

نقش بتا در پیشگیری از خودکشی:

بتـا شـامل سـه مهـارت بـرای حفـظ زندگـی اسـت

بپرس ... از شخص دربارۀ خودکشی

ترغیب کن ... او را برای دریافت کمک

ارجاع بده ... شخص را به جای مناسب

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۰