طرح سیمای روانشناختی_اجتماعی کارکنان

تعداد بازدید:۶۷۸

با توجه به شرایط فعلی جامعه در مواجهه با بحران کرونا و ضرورت بررسی آسیب های روانشناختی مرتبط به این موضوع، مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند، طرح سیمای روانشناختی- اجتماعی کارکنان دانشگاه را با هدف فوق و همچنین افزایش حمایت روانی- اجتماعی دانشگاه از کارکنان، ارتقاء سبک زندگی و فراهم آوردن اقدامات پیشگیرانه و درمانی استاندارد تهیه نموده و اجرای آن از تاریخ یکم اسفند 1400 آغاز شده است.

طرح مذکور در دو گام اجرایی برقراری رابطه حسنه با کلیه کارکنان دانشگاه از طریق تماس تلفنی و اجرای تست می باشد. از دیگر نتایج ارزشمند این طرح، غربالگری روانشناختی- اجتماعی، شناسایی کارکنان دارای تجربه سوگ ناشی از کرونا و نیازسنجی در حوزه های کارگاهی خواهد بود.

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۱