مرکز مشاوره و توانمند سازی

مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند

اطلاعیه ها

اضطراب امتحان چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
جشنواره سرآغاز دوشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۱
وبینار خستگی شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
فراشناخت های سازگار و ناسازگار چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
مهارت های ارتباطی در خوابگاه سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
هدف گذاری با رویکرد معنادرمانی دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
آشنایی با اختلال دو قطبی دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
سندروم ایمپاستر (تردید به نفس سالم) دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
وبینار آموزشی ناخودآگاه چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
وبینار آموزشی خودشیفتگی دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱