مرکز مشاوره و درمان

اطلاعیه ها

- مهارت مطالعه موثر شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
- ۱۰ خرداد روز جهانی بدون دخانیات سه شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
- کارگاه فنون مشاوره تحصیلی شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸