طرح نشاط اجتماعی

تعداد بازدید:۱۲۷۷

شـادی و نشـاط بـه عنوان یکـی از هیجانات مثبـت، نقش تعیین کننـده ای در تامین سلامت فـرد و جامعـه دارد. در رتبـه بنـدی جهانـی شـادکامی کـه در سـال ۲۰۱8 انجام گرفته، ایران از بین ۱۵6 کشـور بررسـی شـده در رتبه ۱۰6 قرار داشـته اسـت. این مسـاله وقتـی بـا اهمیت می شـود کـه با توجـه به جوان بودن جمعیت کشـور مسـئله نشـاط در دانشـجویان کـه بـه عنـوان مهـم ترین سـرمایه انسـانی کشـور به شـمار مـی آیند از پیچیدگـی های بیشـتری برخوردار می شـود.

بـه نظـر مـی آیـد باتوجـه بـه ویژگیهـای خـاص دوره دانشـجویی ماننـد هیجـان طلبـی، عـزت نفـس پاییـن، خشـم و پرخاشـگری، اضطـراب و افسـردگی، و همچنیـن عــدم وجــود برنامــه منســجم در خصــوص افزایــش نشــاط در دانشــگاه، اجــرای  برنامههــای افزایــش نشــاط بــرای ارتقــای ســامت در دانشــگاه بــه منظــور توانمندســازی دانشــجویان ضــروری اســت. لذا این طرح هر ساله در قالب پرسشنامه و اجرای برنامه های متنوع از سمت دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برگزار میگردد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۰