واحد مددکاری

تعداد بازدید:۱۱۷۷

مددکاری اجتماعی در مراکز مشاوره دانشجویی را میتوان تلاشی تخصصی در جهت شناسایی مسائل،مشکلات،نیازهای دانشجویان،اقدامات پیشگیرانه و درمان های تخصصی مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی و نهایتا توانمندسازی دانشجویان معرفی نمود.

ورود به دانشگاه و فرایند سازگاری با زندگی دانشجویی، چالش های پیش روی بسیاری رابرای دانشجویان به همراه دارد، لذا آنان نیازمند کمک ها و حمایتهای اجتماعی از سوی حرفه های یاریگیرانه همچون مددکاری اجتماعی میباشند.

این واحد با بهره گیری از استانداردهای اخلاقی،دانش و مهارتهای تخصصی و با بهره گیری از مشارکت دانشجو، خانواده و کارکنان دانشگاه و حمایتهای برون سازمانی،موانع مختلف اعم از فردی،خانوادگی اقتصادی،اجتماعی و آموزشی و مانند آن را که سدی جهت تحقق کارکرد آموزشی دانشجو میباشد،تسهیل نمود تا زمینه برای توانمندسازی و خودشکوفایی دانشجو به عنوان مهمترین سرمایه انسانی جامعه فراهم شود.

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰